|  Contact  |  Route  |  Foto's  | Inloggen
 
 
U bent hier: home - nieuwsbrief
 
 
Kerkgebouw:
 
Peursumseweg 15
 
Giessenburg
Diensten: zondag
 
1ste dienst om 9.30 uur
 
2de dienst om 18.30 uur
Nieuwsbrief:
Datum: 16-09-2018

 www.gerkerk.giessenburg.nl

 

 

 NIEUWSBRIEF van de Maranathakerk

 in Giessenburg

lid van de Protestantse Kerk in Nederland

 

 

NB 38 zondag 16-9-2018

In de ochtenddienst gaat Ds. A. Juffer uit Rhenen voor en in de avonddienst zal Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk onze voorganger zijn.

Volgende week hoopt in de ochtenddienst Ds. M. Kollenstaart uit Ottoland. 's Avonds is er geen dienst.

Kindernevendienst
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen
1-8

Jeugdkerk
Vanmorgen is er Jeugdkerk!

Collecte
De opbrengst van de eerste collecte is voor
ZWO. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Toelichting eerste collecte
De  eerste collectie is bestemd voor één van de projecten, die de diaconie extra steunt, namelijk het werk van Gert-Jan en Kate Flickweert voor stichting 
www.hoopvoorafrica.nl in Oeganda.

Gastheer/gastvrouw
Vanochtend:              
Ageeth en Marieke Slob

Oppasrooster crèche
Vanochtend:               Tessa Klop
Volgende week:        
Floor de Pater en Esmee Hengeveld

Koffie zetten
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
De koffie wordt verzorgd door Petra van Tuijl.

 

Zieken en mededelingen vanuit de gemeente
Zr. Penning is geopereerd en verblijft nog in ziekenhuis. Haar situatie blijft zorgelijk.
Wij wensen Zr. Penning maar ook haar man Gods nabijheid toe.


Bloemen
De bloemen gaan met onze hartelijke felicitaties naar familie van Harten, Emmalaan 11. De bloemen worden weggebracht door Mien Rouwert Boer.

 

Mededelingen

-           Nieuws vanuit de kerkenraad
Vorige week zijn we als kerkenraad voor het eerst na de vakanties weer bij elkaar geweest. Het was goed om als nieuwe ploeg zo met elkaar de start te maken. We hebben gesproken over zaken die we met elkaar oppakken, de plannen van de kerkrentmeesters, jeugd, diaconie en andere commissies. Als pastoraat zijn we inmiddels een paar keer bij elkaar geweest om te kijken waar de knelpunten in het pastoraat liggen. We hebben minder ouderlingen en pastoraal medewerkers dan vorig jaar en als je hetzelfde wilt bieden als voorgaande jaren dan is dat een hele klus. Waar de één de taken nog goed kan vervullen loopt de ander op het randje van wat er nog mogelijk is. Goed om de werkzaamheden van het pastoraat eens tegen het licht te houden. Waar zijn we druk mee, wat verwachten gemeenteleden van ons, pakken we dingen slim aan, zijn er andere vormen van pastoraat. Allemaal vragen waar we bezig zijn. Vragen die zo kunnen leiden tot een andere aanpak van het pastoraat. Tijdens de gemeenteavond van november hopen we een beeld te schetsen waar we met elkaar naar toe willen.

-           Startweekend
Volgende week is het startweekend voor het nieuwe seizoen. Het thema dit jaar is “Met hart en ziel”. God wil dat we Hem dienen met héél ons bestaan, op álle terreinen van ons leven. Dat wordt misschien wel nergens duidelijker dan in Deuteronomium 6:1-9. Dat is het bekende gedeelte waarin de opdracht om zich aan Gods geboden te houden als volgt wordt samengevat: ‘Daarom zult u de Here, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.’ Als Jezus deze tekst citeert in Markus 12:30 voegt Hij daar ‘heel uw verstand’ aan toe. Een thema waar we als gezamenlijke kerken in Giessenburg dit jaar mee aan de slag gaan.                                                           

We starten met een BBQ in De Stigt. Heeft u zich al opgegeven bij Jan Stuij of via het aanmeldformulier in de kerk. (Zie ook de bijlage) Ik hoop dat we met veel gemeenteleden de start van dit nieuwe seizoen mogen vieren. De BBQ wordt gevolgd door de ochtenddienst van zondag en daarna drinken we beneden koffie en limonade. En natuurlijk ontbreekt daar het inmiddels bekende taartenbuffet niet. Ik heb er al veel zin in. U ook?
Wim van Oosterom, voorzitter

-           Mannenvereniging “Paulus”

Vorig seizoen werd er in de wandelgangen gesproken dat de mannenvereniging zijn langste tijd heeft gehad.

Niets is minder waar. We hebben elkaar eens goed aangekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat we doorgaan. Daarom mogen we met gepaste trots het nieuwe programma met acht onderwerpen aanbieden. Alle ondererpen zijn zorgvuldig uitgezocht en zijn ter verrijking van ons geloofsleven.

Wij wensen elkaar een goed en inspirerend seizoen toe.

 


 

 

Het programma

Dinsdag 25 september Opstanding uit de dood in het OT

Dinsdag 16 oktober De ziener patmos

Dinsdag 13november God(vrij onderwerp)

Dinsdag 11 december De verloren zoon

Dinsdag 8 januari De macht van twee ballingen (vrij onderwerp)

Dinsdag 29 januari  Wat zegt ons het oude testament (vrij onderwerp)

Dinsdag19 februari Van ziekenzalving wordt je beter

Dinsdag 19 maart Feedback geven is lastig

 

De avonden starten om 19.45 uur in de Stigt

 

-           Verantwoording collecten
Diaconie       : € 510,20

Kerk               : € 458,40

OHF               : € 323,05

 

-           Van de diaconie:
De diaconie is voornemens om de jaarlijkse automatische incasso te laten uitvoeren tussen 24 en 29 september. Een automatische incasso, vindt alleen plaats bij gemeenteleden, die hier in het verleden schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken het bedrag bij uw bank storneren. (laten terugboeken) De incasso wordt bijgeschreven op IBAN nr NL69 RABO 0321.7025.14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg.

-           Reanimatiecursus

Jaarlijks wordt er een cursus gegeven voor hart reanimatie met het AED apparaat in de Kerk.

Deze cursus is voor de kosters, die in noodgevallen dit apparaat kunnen bedienen.

De datum voor deze cursus is 23 oktober a.s om 19.30 in de Stigt.

 We vinden deze cursus dermate belangrijk dat we ook andere kerkleden uit willen nodigen om deze cursus te volgen. Bij deelname vragen we een kleine bijdrage voor de kosten van € 5,00

 U kunt U aanmelden bij Bas Aantjes   tel 651846.

 

Data ter herinnering

16 sep. Jeugdkerk
22/23 sep. Startweekend
28 sep. Maandsluiting Bredero’s Hof, dhr. J. Sterrenburg

 Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief,

e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

 

© 2019, wiskunde.eu  versie: 3.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 08-11-2016 @ 11:01:14  |